Gården

På höjden mellan Kisa och Österbymo ligger Ekeknoga. Boningshuset är uppfört 1889, och ladugården troligen någon gång på 30-talet. Men givet den enorma mängden förflyttad sten, så har markerna med säkert brukats långt tidigare. Flygfoto från 50/60-talet visar stora öppna marker kring gården, men sedan 60-talet har det här, liksom i stora delar av landet, öppna marker planterats igen med skog. Till gården hör ca 3.5 ha mer eller mindre öppen mark, som tidigare betats och odlats. Kring gården strövar älg, rådjur och vildsvin, och i luften är det ett rikt fågelliv.

I år har vi börjat beta ett mindre område med får, och det är roligt att se hur snabbt fåren håller nere växtligheten och får undan delar av slyn. Ett större område har slagits med slåtterbalk, vilket öppnat upp för mer blandad växtlighet. De kommande åren är planen att restaurera de gamla slåtterängarna samt skapa mindre odlingsytor. Eftersom det mesta görs för hand så får det dock gå i den takt vi hinner med.